[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]

INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku - Pani/Pana danych osobowych :

I. Administratorem danych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Plac Słowiański 17

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl,

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2017 r. poz. 2222)
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym- tekst jednolity
 3. Ustawy i finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. 2017r poz.2077)
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. –kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz.917)
 5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073)
 6. Ustawa o pracownikach samorządowych- tekst jednolity
 7. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071)
 9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142)

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 4. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły).

VII. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku -przez okres do czasu ich wypełnienia;

VIII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

XI. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sypniewski 04-06-2018 23:39:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sypniewski 04-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sypniewski 04-06-2018 23:44:10